Graphic Design – Wichita Kansas

depotfarmmarketFINALlow

Logo design for the Depot Farm Market to accompany their new CSA program in Wichita Kansas.